Prohlášení o etice publikování

Studie z aplikované lingvistiky (SALi) jsou vědeckým časopisem vydávaným Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Jejich cílem je fungovat jako publikační platforma pro výzkum v oblasti aplikované lingvistiky se speciálním zaměřením na středoevropský prostor. Abychom mohli čtenářům poskytnout časopis nejvyšší kvality, řídíme se zásadami Prohlášení o publikační etice a o prohřešcích proti ní. Těmito zásadami se řídí všichni, kteří se na publikaci SALi jakkoliv podílejí.

Povinnosti autorů

– autor ručí za to, že napsal zcela původní práci
– pokud autor používá již publikované materiály, je povinen je náležitým způsobem citovat
– autor ručí za to, že rukopis dosud nebyl nikde publikován
– autor je povinen uvést všechny zdroje, které při tvorbě rukopisu využil
– zjistí-li autor, že došlo k jakémukoli střetu zájmů, je povinen uvědomit o tom redakci SALi

Povinnosti šéfredaktora

– šéfredaktor je povinen zvážit a rozhodnout, které z příspěvků zaslaných do redakce SALi budou publikovány
– šéfredaktor ručí za to, že všechny informace týkající se redakci nabídnutých rukopisů budou uchovány v tajnosti
– zjistí-li šéfredaktor, že došlo k jakémukoli střetu zájmů, je povinen uvědomit o tom redakci SALi
– šéfredaktor ručí za to, že obsah každého rukopisu nabídnutého redakci bude posouzen v recenzním řízení

Povinnosti recenzentů

– recenzent musí zaručit, že všechny informace týkající se rukopisů nabídnutých redakci budou uchovány v tajnosti
– zjistí-li recenzent, že došlo k jakémukoli střetu zájmů, je povinen uvědomit o tom redakci SALi
– zjistí-li recenzent na straně autora jakékoli prohřešky proti autorským právům nebo pojme-li podezření z plagiátorství, je povinen uvědomit o tom šéfredaktora
– recenzent je povinen hodnotit práce nabídnuté redakci objektivně a své názory na ně vyjádřit jasně a srozumitelně.

 

 

Úvod > Prohlášení o etice publikování