Pro autory

Redakce SALi předpokládá, že nabídnutý rukopis nebyl dosud nikde publikován a je nabídnut SALi k první publikaci.

Rukopis příspěvku musí být doplněn anglickým abstraktem a abstraktem v jazyce příspěvku v rozsahu 150–250 slov a klíčovými slovy.

Doporučený rozsah článků v jednotlivých rubrikách:

  • Studie: mezi 4 000 a 10 000 slovy
  • Recenze: mezi 1 000 a 3 000 slovy
  • Horizonty: přibližně 2 000 slov
  • Rozhovor: bez omezení

Příspěvky zasílejte e-mailem na adresu Casopis.SALi@ff.cuni.cz ve formátu doc(x) a pdf. Příspěvky musí být důsledně anonymizovány: kontaktní informace na autory se budou nacházet pouze na první straně příspěvku (tato strana nebude poskytnuta recenzentům). Příspěvky se řídí formátem APA. Všechny další informace, včetně pokynů k formální úpravě, jsou uvedeny zde.

Ilustrační příklady standardních licenčních smluv (definitivní podobu smlouvy k podpisu předkládá vždy redakce):
​​Typ smlouvy

Česká verze Anglická verze
​Licenční smlouva bezúplatná – FF UK nabyvatel (autor nezaměstnanec)
  lic_nezam_bezupl_v12-1_CZ.docx lic_nezam_bezupl_v11-1_EN.docx
​​Licenční smlouva úplatná – FF UK nabyvatel (autor nezaměstnanec)
lic_nezam_upl_v11-1_CZ.docx lic_nezam_upl_v11_EN.docx​

 

Úvod > Pro autory