Pro autory

Redakce SALi předpokládá, že nabídnutý rukopis nebyl dosud nikde publikován a je nabídnut SALi k první publikaci.

Rukopis příspěvku musí být doplněn anglickým abstraktem a abstraktem v jazyce příspěvku v rozsahu 1200–1500 znaků a klíčovými slovy. Klíčová slova uvádějte v jazyce příspěvku i anglicky, v počtu okolo 5 slov a v abecedním pořadí.

Doporučený rozsah článků v jednotlivých rubrikách:

• Studie: do 63 000 znaků s mezerami (tj. 35 normostran)
• Recenze: do 18 000 znaků (10 normostran)
• Horizonty: do 12 600 znaků (7 normostran)
• Rozhovor: bez omezení

Příspěvky zasílejte e-mailem na adresu <Casopis.SALi@ff.cuni.cz>. Za příspěvkem uveďte adresu pracoviště (příp. jinou kontaktní adresu) a svůj e-mail.

Při formální úpravě se prosím řiďte následujícími pokyny:

  • Použijte formát kompatibilní s textovým editorem Word, písmo velikosti 12, řádkování 1,5, okraje na obou stranách s minimální odchylkou od 2,5 cm.
  • Stránky číslujte.
  • Pro zvýraznění používejte kurzivu.
  • Kromě nadpisů nepoužívejte tučné písmo.
  • Kratší citace uvádějte ve dvojitých uvozovkách; delší citace uvádějte velikostí písma 11 jako samostatný odstavec odsazený od hlavního toku textu vždy jedním volným řádkem.
  • Jazykové příklady číslujte; čísla uvádějte v kulatých závorkách; pokud nejsou tyto příklady v angličtině, překládejte je.
  • Poznámky uvádějte pod čarou (tj. jako tzv. patové poznámky).
  • Na konci příspěvku uveďte seznam literatury; seznam smí obsahovat jen ty položky, z nichž se v příspěvku cituje nebo na něž se v příspěvku odkazuje; bibliografické odkazy v článku a v seznamu literatury se řídí normou APA.

Plné znění pokynů k formální úpravě rukopisů zde.

 

Ilustrační příklady standardních licenčních smluv: 
Typ smlouvy

Česká verze Anglická verze
Licenční smlouva bezúplatná – FF UK nabyvatel (autor nezaměstnanec)
  lic_nezam_bezupl_v10_CZ.docx lic_nezam_bezupl_v10_EN.docx
Licenční smlouva úplatná – FF UK nabyvatel (autor nezaměstnanec)
lic_nezam_upl_v10_CZ.docx lic_nezam_upl_v10_EN.docx

Úvod > Pro autory