2018 – Special Issue

Issued: 11 / 2018
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6702
136 pages
Úvodem
Jazyková změna jako výsledek užívání jazyka
(Mirjam Friedová), p. 5-10
Studie
Morfologická produktivita v diachronní perspektivě: příklad sufixů -mento/-zione ve staré italštině od 13. do 16. století
(Pavel Štichauer), 13-26
Kvantitativní analýza ortografické variability v Korpusu rané anglické korespondence
(Ondřej Tichý), p. 27-41
Diachronní korpusová analýza: slovosled českých posesivních adjektiv uvnitř nominální fráze
(Jan Křivan — Michal Láznička), p. 42-65
Na cestě k lemmatizaci staročeských textů: data, software, aplikace
(Pavlína Synková — Boris Lehečka — Ondřej Svoboda), p. 66-84
K užívání reflexivní deagentní konstrukce v češtině 15.–17. století
(Jiří Pergler), p. 85-105
Anaforická funkce výrazu ten v gramatikalizační perspektivě
(Magdalena Zíková), p. 106-123
Enantiosémie z perspektivy lingvistických teorií intersubjektivity
(Martin Beneš), p. 124-134
Profily autorů / Author’s Profiles
p. 135-136
Úvod > Vydání > 2018 – Special Issue