Pokyny pro autory

Redakce SALi předpokládá, že nabídnutý rukopis nebyl dosud nikde publikován a je nabídnut SALi k první publikaci.

Rukopis příspěvku musí být doplněn anglickým abstraktem a abstraktem v jazyce příspěvku v rozsahu 1200–1500 znaků a klíčovými slovy. Klíčová slova uvádějte v jazyce příspěvku i anglicky, v počtu okolo 5 slov a v abecedním pořadí.

Příspěvky zasílejte e-mailem na adresu <Casopis.SALi@ff.cuni.cz>. Za příspěvkem uveďte adresu pracoviště (příp. jinou kontaktní adresu) a svůj e-mail.

Při formální úpravě se prosím řiďte následujícími pokyny:

  • Použijte formát kompatibilní s textovým editorem Word, písmo velikosti 12, řádkování 1,5, okraje na obou stranách s minimální odchylkou od 2,5 cm.
  • Stránky číslujte.
  • Pro zvýraznění používejte kurzivu.
  • Kromě nadpisů nepoužívejte tučné písmo.
  • Kratší citace uvádějte ve dvojitých uvozovkách; delší citace uvádějte velikostí písma 11 jako samostatný odstavec odsazený od hlavního toku textu vždy jedním volným řádkem.
  • Jazykové příklady číslujte; čísla uvádějte v kulatých závorkách; pokud nejsou tyto příklady v angličtině, překládejte je.
  • Poznámky uvádějte pod čarou (tj. jako tzv. patové poznámky).
  • Na konci příspěvku uveďte seznam literatury; seznam smí obsahovat jen ty položky, z nichž se v příspěvku cituje nebo na něž se v příspěvku odkazuje; na položky literatury v textu příspěvku odkazujte rokem vydání odděleným od příjmení autora čárkou, popř. stránkovým údajem, také odděleným od roku vydání čárkou, např. (Mathesius, 1966, s. 25–27)
  • Bibliografické odkazy v seznamu literatury uvádějte podle těchto pokynů:

monografie:

Chromý, J. – Lehečková, E. (eds.) (2010): Rozhovory s českými lingvisty III. Praha: Akropolis.

Divjak, D. (2010): Structuring the Lexicon: A Clustered Model for Near-Synonymy [Cognitive Linguistics Research, 43]. Berlin – New York, NY: De Gruyter Mouton.

Gee, J. P. – Handford, M. (eds.) (2012): The Routledge Handbook of Discourse Analysis. New York, NY: Routledge.

časopisecké publikace:

Wodak, R. – Krzyżanowski, M. – Forchtner, B. (2012): The interplay of language ideologies and contextual cues in multilingual interactions: language choice and code-switching in European Union organizations. Language in Society, 41(2), s. 157–186.

příspěvky v monografiích:

Verhagen, A. (2000): Interpreting use: construing the history of Dutch causal verbs. In: M. Barlow – S. Kemmer (eds.), Usage Based Models of Language. Stanford, CA: CSLI Publications.

elektronické publikace:

Dryer, M. S. – Haspelmath, M. (eds.) (2011): The World Atlas of Language Structures Online [online]. Mnichov: Max Planck Digital Library. Cit. 14. 7. 2013. Dostupné z WWW: <http://wals.info/>.

Maddieson, I. (2011): Consonant inventories. In: M. S. Dryer – M. Haspelmath (eds.), The World Atlas of Language Structures Online [online]. Mnichov: Max Planck Digital Library. Cit. 1. 10. 2013. Dostupné z WWW: <http://wals.info/feature/1A>.

Licenční smlouvy:

Vzor-licenční smlouva článek (FFUK-nezaměstnanec)-v7-bezúplatná

Vzor-licenční smlouva článek (FFUK-nezaměstnanec)-v7-bezúplatná-english

Vzor-licenční smlouva článek (FFUK-nezaměstnanec)-v7-úplatná

Vzor-licenční smlouva článek (FFUK-nezaměstnanec)-v7-úplatná-english

Úvod > Pokyny pro autory